คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ด้วยวิธีสอนแบบอุปนัยกับวิธีสอนแบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดราชโอรส

 

 

ชื่อผลงานทางวิชาการ     :  คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ด้วยวิธีสอนแบบอุปนัยกับ
วิธีสอนแบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดราชโอรส
ชื่อผู้ศึกษา                  :  นางสาวอรรฆภา  อ่อนน้อม
ปีที่ศึกษา                   :  2559

บทคัดย่อ

งานวิจัยในชั้นเรียนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ด้วยวิธีสอนแบบอุปนัยกับวิธีสอนแบบปกติ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดราชโอรส  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  เรื่อง  คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบอุปนัย  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการเรียนด้วยวิธีสอนแบบอุปนัยกับวิธีสอนแบบปกติ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดราชโอรส  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ที่เรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  จำนวน 2 ห้องเรียน  รวม  72 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบ  เรื่อง  คำภาษาต่างประเทศ  ในภาษาไทย  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย (X)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบว่า

  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบอุปนัย  แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนแบบอุปนัย  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
  2. นักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนแบบอุปนัยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress