แนะนำบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูอดุลย์ สุทธิแสน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูกัณฐ สมหวัง
ครูกัณฐ สมหวัง
ครูณิชาภา ดอนกันหา
ครูวิไล บุญญา
ครูอรสา อินทุกานตะ
ครูนพคุณ มีมานะ
ครูกมนณพ ขำด่อน
ครูจารุกิตติ์ ชินนะราช
ครูนพดล ขำกัน
ครูนภัสภรณ์ เกตทอง
ครูนวพล ศรีอำพันธ์
ครูปกป้อง อนุรักษ์
ครูปฐมาภรณ์ กรโสภา
ครูปทุมรัตน์ อาวุโสสกุล
ครูปภาวรินท์ วงษ์เกษ
ครูปวัลย์รัตน์ สุวรรณโคตร
ครูปัณชญา คำแก้ว
ครูวลัยรัตน์ ศรลือชา
ครูวิลาวัณย์ สุวรรณพร
ครูสุนทร แตงโต
ครูเสฏฐณันฐ์ เที่ยงบุตร

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress