กิจกรรม IBM STEM

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นักเรียนชั้น ม.3/1 โรงเรียนวัดราชโอรสเข้าร่วมกิจกรรม IBM STEM ณ ห้องประชุมราชโมลี