ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการนำนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษศึกษาดูงาน แลกเปลื่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศสิงคโปร์
ประกาศแผนสิงคโปร์ EIC