ประกวดราคาจ้างเหมาบริการนำนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ศึกษาดูงาน แลกเปลื่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศสิงคโปร์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสิงคโปร์ eic