การแข่งขันทักษะภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน小导游比赛

บรรยากาศการแข่งขันทักษะภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดราชโอรส การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน小导游比赛 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย วันที่ 13 สิงหาคม 2562