ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1-6 เพื่อรับทราบผลการเรียน

โรงเรียนวัดราชโอรส ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1-6 
เพื่อรับทราบผลการเรียน ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562
กำหนดการประชุม
เวลา 08.00-08.30ผู้ปกครองลงทะเบียน
เวลา 08.30-10.00พบผู้บริหารโรงเรียน
เวลา 10.00-11.30พบครูที่ปรึกษาตามเรียนที่กำหนด