นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาจีนโรงเรียนวัดราชโอรสศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาจีนโรงเรียนวัดราชโอรสศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยาลัย วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และย่านเยาวราช