คณะครูกลุ่มงานเทคโนโลยีเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรการเขียนโปรแกรมไพทอนและการเชื่อมต่ออุปรกรณ์ IOT

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 คณะครูกลุ่มงานเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรส เข้าร่วมการอบรม หลักสูตรการเขียนโปรแกรมไพทอนและการเชื่อมต่ออุปรกรณ์ IOT ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์