โครงการอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะครูด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนวัดราชโอรส จัดโครงการจัดอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะครูด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน (English Development Workshop for Classroom Management) ตั้งแต่วันที่ 10-26 กันยายน 2562 แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ต่อไปนี้

1. English for Classroom Management

2. Useful Expression for Shopping in English

3. English for Communication during Travel and Holidays