อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ประเทศไทย 4.0

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 โรงเรียนวัดราชโอรสจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ประเทศไทย 4.0 ให้กับคณพครูโรงเรียนวัดราชโอรส และคณะครูในเขตพื้นที่บริการ โดยมี อ.บัณฑิตย์ คงศักดิ์ไพฑูรย์ เป็นวิทยากร ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์

ลิงก์อัลบั้มภาพกิจกรรม 1

ลิงก์อัลบั้มภาพกิจกรรม 2