แจ้งนักเรียนรับประกาศผลสอบ เทอม 1 ปีการศึกษา 2562

แจ้งนักเรียนรับประกาศผลสอบ เทอม 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 โดยแต่งกายในชุดนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบโรงเรียนวัดราชโอรส