ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษานอกสถานที่

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษานอกสถานที่ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์<<คลิกเพื่อดู>>

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่1/2563