การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 คณะผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนวัดราชโอรส เดินทางเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม