นักเรียนห้องเรียนพิเศษ EIC 3/2ทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ ณ ประเทศสิงคโปร์

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ EIC 3/2 โรงเรียนวัดราชโอรส เดินทางไปทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ ณ ประเทศสิงคโปร์