ผลงานดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2560

ผลงานดีเด่นกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2560
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
จังหวัดนครนายก
ลำดับ
ที่
ประเภท/นักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
1 1. นายศิริวงศ์      วัฒนศิริ          ม. 5/4
2. น.ส.จีราพรรณ   จันทร์ศิริ       ม. 5/6
3. น.ส.นุชนาฎ      ช่างประดิษฐ์  ม. 5/6
4. น.ส.ปาณิศา      นิมากรณ์      ม. 5/6
5. น.ส.วรัญญา    บุญวิเศษ        ม. 5/7
6. น.ส.ชลธิชา     ไฝดีโบ๊ท         ม. 4/4
ครูผู้ควบคุมดูแล
นางลักษ์ธเนตร   สุริยะเรืองรัศมี
รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 29
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ
ระดับ  ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรม นร.
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
สพฐ.
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออก
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ
ระดับ  ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรม นร.
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับเขตพื้นที่ กทม. เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1
(สพม. 1)
2 1. น.ส.ณัฐนันท์     กันสิงห์              ม. 6/5
2. น.ส.วิกาวี          แซ่เบ๊                 ม. 6/5
3. น.ส.กมลชนก     ภาณุบำรุงพงศ์      ม. 5/2
ครูผู้ควบคุมดูแล
นางสาววิลาวัณย์   ชัยนิชยกุล
รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 27
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว
ระดับ  ม.4ม.6
งานศิลปหัตถกรรม นร.
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
สพฐ.
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออก
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว
ระดับ  ม.4ม.6
งานศิลปหัตถกรรม นร.
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ระดับเขตพื้นที่ กทม. เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1
(สพม. 1)
ลำดับ
ที่
ประเภท/นักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
3 1.  นายปณุชิต      ศักดิ์จินดารัศมี     ม. 5/3
2.  นายภูพิรัฐ       ฤทธิแผลง           ม. 5/3
3.  นายษณฑาลี    ปาละวงศ์           ม. 5/3
ครูผู้ควบคุมดูแล
นางสาวนุชนารถ    ภัทรเกียรติพงษ์
รางวัลระดับเหรียญทองแดง อันดับ 17
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง  
ระดับ  ม.4ม.6
งานศิลปหัตถกรรม นร.
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
สพฐ.
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออก
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง  
ระดับ  ม.4ม.6
งานศิลปหัตถกรรม นร.
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับเขตพื้นที่ กทม. เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1
(สพม. 1)
4 1.  ด.ช.ณัฐวุฒิ      ยศสมศักดิ์           ม. 3/2
2.  ด.ช.ธันวา        แปลงมาลย์          ม. 3/2
3.  ด.ช.ศรัณย์       ศักดิ์จินดารัศมี      ม. 3/2
ครูผู้ควบคุมดูแล
นางสาวนุชนารถ    ภัทรเกียรติพงษ์
รางวัลระดับเหรียญทองแดงอันดับ 17
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง  
 ระดับ  ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรม นร.
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
สพฐ.
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออก
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง  
ระบบอัตโนมัติ   ระดับ  ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรม นร.
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับเขตพื้นที่ กทม. เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1
(สพม. 1)
ลำดับ
ที่
ประเภท/นักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
5 1.  ด.ญ.ชนาธาร      สุขชู                 2/4
2.  ด.ญ.ธวัลรัตน์   นพรัตน์ไพบูลย์     2/4
3.  ด.ญ.วิภัสรา     มีชาติ                 2/4
ครูผู้ควบคุมดูแล
นางสาวชมัยพร  บุตรพรม และ
นางสาวธนัญภัสส์  สวัสดิ์มงคล
เกียรติบัตรเข้าร่วมงาน
การแข่งขันโครงงานแปรรูปอาหาร
ระดับ  ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรม นร.
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
สพฐ.
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออก
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันโครงงานแปรรูปอาหาร
ระดับ  ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรม นร.
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับเขตพื้นที่ กทม. เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1
(สพม. 1)

ผลงานกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2560
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1

ลำดับ
ที่
ประเภท/นักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
1 1. ด.ญ.ภัสรา       ภิญโญพัฒนา     ม. 3/1
2. ด.ญ.ธิญาดา     จันทร์คล้าย       ม. 3/3
3.  ด.ญ.รุจิรดา     อนุแสน           ม. 2/5
4. ด.ญ.ขจีพรรณ   พิมพานิล         ม. 2/6
5. ด.ญ.วราวรรณ  ภูมิไสย            ม. 1/10
6. ด.ญ.อิษฎาอร   พวงมาลา         ม. 1/10
ครูผู้ควบคุมดูแล
นางลักษ์ธเนตร   สุริยะเรืองรัศมี
รางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศ อันดับ 1
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้
ธูปเทียนแพ  ระดับ  ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรม นร.
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับเขตพื้นที่ กทม. เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1
(สพม. 1)
2 1.  ด.ช.อัษฎาวุธ  ไชยโคตร   3/ 7
2.  ด.ญ.ชลธิชา      อารีวงษ์               3/ 7
3.  ด.ช.ภูตะวัน      นันทพิสิฐ            2/ 7
ครูผู้ควบคุมดูแล
นางสาววิลาวัณย์   ชัยนิชยกุล
รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 6
การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น
ระดับ  ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรม นร.
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับเขตพื้นที่ กทม. เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1
(สพม. 1)
ลำดับ
ที่
ประเภท/นักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
3 1. น.ส.คัมภิรดา     แดงแผน           ม. 4/3
2. น.ส.ธันย์วรัชญ์   อภิเนษกรมณ์     ม. 4/4
3. น.ส.วิภาดา       ชูรัตน์            ม. 4/4
ครูผู้ควบคุมดูแล
นางสาวสาวิณี   พูนพัฒนาทรัพย์  และ
นางสาวธนัญภัสส์  สวัสดิ์มงคล
รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 5
การแข่งขันโครงงานแปรรูปอาหาร
ระดับ  ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรม นร.
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับเขตพื้นที่ กทม. เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1
(สพม. 1)
4 1. ด.ช.นิธิศ      บุญธนานันท์      ม. 3/2
2. ด.ช.สกลวรรธน์  หงษ์คู         ม. 3/2
3. ด.ญ.ศุพัฒศร      เกิดจันอัด    ม. 2/10
ครูผู้ควบคุมดูแล
นางสาวนุชนารถ    ภัทรเกียรติพงษ์
รางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศ อันดับ 1
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง  
ระบบอัตโนมัติ   ระดับ  ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรม นร.
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับเขตพื้นที่ กทม. เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1
(สพม. 1)
5 1. นายณัชนนท์   มนต์ติวานันท์    ม. 5/2
2. นายภาณุพงษ์  ธนารักษ์วุฒิกร  ม. 5/2
3. นายนพนิธิ  ธูปทองเจริญผล     ม. 4/2
ครูผู้ควบคุมดูแล
นางสาวนุชนารถ    ภัทรเกียรติพงษ์
รางวัลระดับเหรียญทองแดง
รองชนะเลิศ อันดับ 1
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง  
ระบบอัตโนมัติ   ระดับ  ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรม นร.
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับเขตพื้นที่ กทม. เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1
(สพม. 1)
ลำดับ
ที่
ประเภท/นักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
6 1. นายกิตติธัช  อุดมธรรมสาร   ม. 6/2
2. นายวิทวัส   ชุติสิริยานนท์    ม. 6/2
3. นายคงคา  นิลโหมด           ม. 6/4
ครูผู้ควบคุมดูแล
นายมงคล  มะเมียทอง  และ
นายพัชรพล  ชลกาญจน์
รางวัลระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศ อันดับ 2
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ .4-.6
งานศิลปหัตถกรรม นร.
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับเขตพื้นที่ กทม. เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1
(สพม. 1)
7 1. นายธนาธิป    คีรีวรรณ์    ม. 5/2
2. นายธีรยุทธ    นุชผดุง      ม. 5/2
ครูผู้ควบคุมดูแล
นางสาวสิริเพ็ญ   ชัยศิริมหามรกต
รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 17
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์
ระดับ ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรม นร.
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับเขตพื้นที่ กทม. เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1
(สพม. 1)
8 1. ด.ช.เนติพงษ์     จำรูญทัด                   3/5
2. ด.ช.เจษฎาภรณ์              แก่นนอก       3/5
ครูผู้ควบคุมดูแล
นางสุมิตรา     ดีมี    และ
นางสาวสิริเพ็ญ   ชัยศิริมหามรกต
รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 8 
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)  ระดับ ม.1 – ม.3
งานศิลปหัตถกรรม นร.
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับเขตพื้นที่ กทม. เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1
(สพม. 1)
ลำดับ
ที่
ประเภท/นักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
9 1. นายสุพจน์        จันทร์ขอนแก่น      ม. 4/4
2. นายอนุวัฒน์      พัฒนจันทร์          ม. 4/4
ครูผู้ควบคุมดูแล
นางสาวสิริเพ็ญ   ชัยศิริมหามรกต  และ
นายมงคล  มะเมียทอง
รางวัลเหรียญเงิน 
รองชนะเลิศ อันดับ 2
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ระดับ ม.4ม.6
งานศิลปหัตถกรรม นร.
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับเขตพื้นที่ กทม. เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1
(สพม. 1)
10 1. ด.ช.พีรภัทร          คงกล้า            ม. 3/5
2. ด.ช.เจษฎาภรณ์     แก่นนอก         ม. 3/5
ครูผู้ควบคุมดูแล
นายมงคล  มะเมียทอง  และ
นายพัชรพล  ชลกาญจน์
รางวัลระดับเหรียญทองแดง  อันดับ13
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ระดับ ม.1ม.3
งานศิลปหัตถกรรม นร.
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับเขตพื้นที่ กทม. เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1
(สพม. 1)
11 1. นายณัช           จรูญวัชรพันธ์        4/3
2. นายธนพนธ์      เกตุแก้ว               4/3
ครูผู้ควบคุมดูแล
นายมงคล    มะเมียทอง
รางวัลระดับเหรียญทองแดง  อันดับ15
การแข่งขัน Webpage ประเภท Web Editor   ระดับ ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรม นร.
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับเขตพื้นที่ กทม. เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1
(สพม. 1)
12 1. นายสุพจน์        จันทร์ขอนแก่น      ม. 4/4
2. นายอนุวัฒน์      พัฒนจันทร์          ม. 4/4
ครูผู้ควบคุมดูแล
นางสาวสิริเพ็ญ   ชัยศิริมหามรกต  และ
นางสุมิตรา     ดีมี
รางวัลระดับเหรียญทองแดง  อันดับ20
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับ ม.1 – ม.3
งานศิลปหัตถกรรม นร.
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับเขตพื้นที่ กทม. เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1
(สพม. 1)
13 1. ด.ช.กฤตภาส     สุวรรณาทิพย์    2/2
2. ด.ช.เกียรติศักดิ์  จันทร์พรหมา   2/2
ครูผู้ควบคุมดูแล
นางสุมิตรา     ดีมี    และ
นางสาวสิริเพ็ญ   ชัยศิริมหามรกต
เกียรติบัตรร่วมงาน
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับ ม.1 – ม.3
งานศิลปหัตถกรรม นร.
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับเขตพื้นที่ กทม. เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1
(สพม. 1)
ลำดับ
ที่
ประเภท/นักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
14 1. ด.ช.สมพงษ์      สำลีอ่อน         1/6
2. ด.ช.นรินทร์      วิริยานุวัฒฯกุล   1/6
ครูผู้ควบคุมดูแล
นายพัชรพล  ชลกาญจน์
รางวัลเกียรติบัตรร่วมงาน
การแข่งขัน Webpage ประเภท Web Editor   ระดับ ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรม นร.
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับเขตพื้นที่ กทม. เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1
(สพม. 1)
15 1. ด.ช.วายุธรรศ สิริวิทยธรรม     2/2
2. ด.ช.ชินภัทร   โลหแสงสุวรรณ   2/2
ครูผู้ควบคุมดูแล
นางสุมิตรา        ดีมี
เกียรติบัตรร่วมงาน
การแข่งขัน Webpage ประเภท Text Editor   ระดับ ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรม นร.
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ระดับเขตพื้นที่ กทม. เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1
(สพม. 1)
16 1. นายคงคา        นิลโหมด             6/4
2. นายณัฐวุฒิ       อกนิษฐ์ศุภร         6/4
ครูผู้ควบคุมดูแล
นายมงคล    มะเมียทอง
เกียรติบัตรเข้าร่วมงาน
การแข่งขันการสร้าง Web  Applications  ระดับ ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรม นร.
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับเขตพื้นที่ กทม. เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1
(สพม. 1)
17 1. ด.ญ.ชลธิชา      ชมเชย       1 /4
2. ด.ญ.สุภาพร     เปี่ยมผล     1 /4
ครูผู้ควบคุมดูแล
นางสุมิตรา     ดีมี    และ
นางสาวสิริเพ็ญ   ชัยศิริมหามรกต
เกียรติบัตรเข้าร่วมงาน
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
ระดับ ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรม นร.
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับเขตพื้นที่ กทม. เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1
(สพม. 1)

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress