ภาษาไทย

นางมนสิชา สุทธิแสน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางเพียงพร สุโชดายน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวยุวดี ว่องพิทูรมานะชัย
ครูชำนาญการ
นายอมร มาตะยา
ครูชำนาญการ
นายศิวพงษ์ ไพรัตน์
ครูชำนาญการ
นางสาวอรรฆภา อ่อนน้อม
ครูชำนาญการ
นายอรรถพล บัวทอง
นายอนันต์ ศรีบุญสุข
นายอภิมุข จิตรพงษ์
นางสาววรางค์รัตน์ จันทร์นิ่ม
นางสาวกัญญารัตน์ วงษ์พินิจ
นางสาวศรัญญา บุญเสริฐ
นางสาวเสาวภา กระสังข์
นางสาวลักขณา เกื้อแก้ว

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

กำหนดการรับสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัครเรียนต่อ
ห้องเรียนทั่วไป ม.1 :: ห้องเรียนทั่วไป ม.4