วิทยาศาสตร์

นายอดุลย์ สุทธิแสน<br><br>ครูชำนาญการ<br><br>
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นายอดุลย์ สุทธิแสน

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางวิไล บุญญา

นางวิไล บุญญา

ครูชำนาญการพิเศษ
นายกัณฐ สมหวัง

นายกัณฐ สมหวัง

ครูชำนาญการ
นางสาวปทุมรัตน์ อาวุโสสกุล

นางสาวปทุมรัตน์ อาวุโสสกุล

ครูชำนาญการ
นางสาวปภาวรินท์ วงษ์เกษ

นางสาวปภาวรินท์ วงษ์เกษ

ครูชำนาญการ
นายสุนทร แตงโต

นายสุนทร แตงโต

ครูชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีเสฏฐณันฐ์ เที่ยงบุญ

ว่าที่ร้อยตรีเสฏฐณันฐ์ เที่ยงบุญ

ครูชำนาญการ
นางสาวนิชาภา ดอนกันหา

นางสาวนิชาภา ดอนกันหา

นางอรสา อินทุกานตะ

นางอรสา อินทุกานตะ

นางสาวปฐมาภรณ์ กรโสภา

นางสาวปฐมาภรณ์ กรโสภา

นางสาวนภัสภรณ์ เกตทอง

นางสาวนภัสภรณ์ เกตทอง

นายนพคุณ มีมานะ

นายนพคุณ มีมานะ

นายกมนณพ ขำด่อน

นายกมนณพ ขำด่อน

นางสาววลัยรัตน์ ศรลือชา

นางสาววลัยรัตน์ ศรลือชา

นายจารุกิตติ์ ชินนะราช

นายจารุกิตติ์ ชินนะราช

นางสาวปัณชญา คำแก้ว

นางสาวปัณชญา คำแก้ว

นายปกป้อง อนุรักษ์

นายปกป้อง อนุรักษ์

นายนพดล ขำกัน

นายนพดล ขำกัน

นางสาวปวัลย์รัตน์ สุวรรณโคตร

นางสาวปวัลย์รัตน์ สุวรรณโคตร

นายนวพล ศรีอำพันธ์

นายนวพล ศรีอำพันธ์

นางสาวอุมาวดี อุ่นอบ

นางสาวอุมาวดี อุ่นอบ

นางสาวอรอนงค์ มุ่งหมาย

นางสาวอรอนงค์ มุ่งหมาย

นางสาวปัทมวรรณ์ มาศิริ

นางสาวปัทมวรรณ์ มาศิริ

นางสาววิลาวัณย์ สุวรรณพร

นางสาววิลาวัณย์ สุวรรณพร

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
แจ้งเปลื่ยนลิงก์เว็บไซต์โรงเรียนใหม่
ลิงก์ใหม่ http://www.ro.ac.th/main/
คลิกเข้าสู่เว็บใหม่