วิทยาศาสตร์

นายอดุลย์ สุทธิแสน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นายกัณฐ สมหวัง
ครูชำนาญการ
นางสาวปทุมรัตน์ อาวุโสสกุล
ครูชำนาญการ
นางสาวปภาวรินท์ วงษ์เกษ
ครูชำนาญการ
นายสุนทร แตงโต
ครูชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีเสฏฐณันฐ์ เที่ยงบุญ
ครูชำนาญการ
นางสาวนิชาภา ดอนกันหา
นางอรสา อินทุกานตะ
นางสาวปฐมาภรณ์ กรโสภา
นางสาวนภัสภรณ์ เกตทอง
นายนพคุณ มีมานะ
นายกมนณพ ขำด่อน
นางสาววลัยรัตน์ ศรลือชา
นายจารุกิตติ์ ชินนะราช
นางสาวปัณชญา คำแก้ว
นายปกป้อง อนุรักษ์
นายนวพล ศรีอำพันธ์
นางสาวปวัลย์รัตน์ สุวรรณโคตร
นายนพดล ขำกัน
นางสาววิลาวัณย์ สุวรรณพร

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress