สังคมศึกษาฯ

นางสาวพัชรินทร์ รุ่งสว่าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
นางฆฏนาวดี มะหะเลา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกัญญภา หลักเพ็ชร
ครูชำนาญการพิเศษ
นายนัทธพงศ์ เพชรส่งศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกาญจนา ปรีดาศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวฤดีวรรณ มาดีกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายศุภชัย กิ่งรัตน์
นายศุภลักษณ์ สาธิตนาถ
นายไพรวรรณ์ ดาลัย
นางสาวสุรีรัตน์ สุขเผือก
ว่าที่ร้อยตรีมนตรี ชูแสง
นายปริญ บุญยะประสพ
นางสาวทักษิณา เพชรรัตน์
นางทัศนี ไชยสาร
นางสาวพิชญ์สิรี เข็มเงิน
นางสาวอัญชนก รอดริน
นายสุภชัย ปิ่นมณี
นางสาวทัศนีย์ วงศ์สาม
นายอัสนี สมิทธิชัยนนท์
นางสาวชุติมา กุลสีดา

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

กำหนดการรับสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัครเรียนต่อ
ห้องเรียนทั่วไป ม.1 :: ห้องเรียนทั่วไป ม.4