ภาษาต่างประเทศ

นางสาววิภารัตน์ เขียวศาสตร์

นางสาววิภารัตน์ เขียวศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสุวรรณา พันธ์มา

นางสุวรรณา พันธ์มา

ครูชำนาญการพิเศษ
นางณัฐชนันท์พร ลิปภานนท์

นางณัฐชนันท์พร ลิปภานนท์

ครูชำนาญการ
นางสาวมนันยา อำพันทอง

นางสาวมนันยา อำพันทอง

นางสาววัลวิภา อินวันนา

นางสาววัลวิภา อินวันนา

นางสาวมนชนก กระจ่างพุ่ม

นางสาวมนชนก กระจ่างพุ่ม

นางสาวอลิศรา สัพโส

นางสาวอลิศรา สัพโส

นางสาววรรณกร สมบูรณ์

นางสาววรรณกร สมบูรณ์

นางสาวนิภาภรณ์ พวงปัญญา

นางสาวนิภาภรณ์ พวงปัญญา

นางสาวสุชีรา ชวาลพงษ์

นางสาวสุชีรา ชวาลพงษ์

นางสาวยุพิน เกษตรศิลป์ชัย

นางสาวยุพิน เกษตรศิลป์ชัย

นายตรัส วงศ์แสนสี

นายตรัส วงศ์แสนสี

นางสาวกัญญาภัทร พิมูลชาติ

นางสาวกัญญาภัทร พิมูลชาติ

นางสาวสุพรรษา เหลืองอ่อน

นางสาวสุพรรษา เหลืองอ่อน

นางสาวแพลน โปมิล

นางสาวแพลน โปมิล

นางสาวติณพร เจริญศิริ

นางสาวติณพร เจริญศิริ

นางสาวชนัญชิดา ทองมูล

นางสาวชนัญชิดา ทองมูล

นางสาวรัชฎาพร หาญมโน

นางสาวรัชฎาพร หาญมโน

นางสาวพิรุณทิพย์ กลมประโคน

นางสาวพิรุณทิพย์ กลมประโคน

นายฐิติ แถมมี

นายฐิติ แถมมี

นายนิคม แสงสาม

นายนิคม แสงสาม

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress