ภาษาต่างประเทศ

นางสาววิภารัตน์ เขียวศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางณัฐชนันท์พร ลิปภานนท์
ครูชำนาญการ
นางสุวรรณา พันธ์มา
ครูชำนาญการ
นางสาวมนชนก กระจ่างพุ่ม
นางสาวมนันยา อำพันทอง
นางสาววัลวิภา อินวันนา
นางสาวอลิศรา สัพโส
นางสาววรรณกร สมบูรณ์
นางสาวนิภาภรณ์ พวงปัญญา
นางสาวสุชีรา ชวาลพงษ์
นางสาวพิลาศลักษณ์ ดำรงพรพิพัชร์
นางสาวอรุณรัตน์ สุระเสน
นางสาวยุพิน เกษตรศิลป์ชัย
นายตรัส วงศ์แสนสี
นางสาวกัญญาภัทร พิมูลชาติ
นางสาวสุพรรษา เหลืองอ่อน
นางสาวแพลน โปมิล
นางสาวติณพร เจริญศิริ
ติดต่อ สอบถาม โรงเรียนวัดราชโอรส