ภาษาต่างประเทศ

นางสาววิภารัตน์ เขียวศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสุวรรณา พันธ์มา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางณัฐชนันท์พร ลิปภานนท์
ครูชำนาญการ
นางสาวมนชนก กระจ่างพุ่ม
นางสาวมนันยา อำพันทอง
นางสาววัลวิภา อินวันนา
นางสาวอลิศรา สัพโส
นางสาววรรณกร สมบูรณ์
นางสาวนิภาภรณ์ พวงปัญญา
นางสาวสุชีรา ชวาลพงษ์
นางสาวพิลาศลักษณ์ ดำรงพรพิพัชร์
นางสาวอรุณรัตน์ สุระเสน
นางสาวยุพิน เกษตรศิลป์ชัย
นายตรัส วงศ์แสนสี
นางสาวกัญญาภัทร พิมูลชาติ
นางสาวสุพรรษา เหลืองอ่อน
นางสาวแพลน โปมิล
นางสาวติณพร เจริญศิริ
นางสาวชนัญชิดา ทองมูล
นางสาวรัชฎาพร หาญมโน

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

กำหนดการรับสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัครเรียนต่อ
ห้องเรียนทั่วไป ม.1 :: ห้องเรียนทั่วไป ม.4