สุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยโทอภิชาติ ยิ่งสกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายสุระคม กรรณรงค์
ครูเชี่ยวชาญ
นายไพบูลย์ ทรัพย์สมานวงศ์
ครูชำนาญการ
นางจิราภา ลิ้มศิริเกียรติ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวรดา ศรีอ่อน
ครูชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีสันติพร ภู่สาย
ครูชำนาญการ
นางสาวขนิษฐา พุ่มสงวน
นายดุริยะเทพย์ โชควัฒนมงคล
นายปิยพงษ์ ศรีเศรษฐมาตย์
ติดต่อ สอบถาม โรงเรียนวัดราชโอรส