ศิลปะ

นายณัฐพล นุตยางกูล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางนวลวรรณ ทรัพย์ศิริ
ครูเชี่ยวชาญ
นางสาวชนานาถ แสงมณี
ว่าที่ร้อยตรีภรณ์ทิพย์ กลิ่นเพ็ชร์
นายธวัชชัย เค้ามูล
นายวชิระ ตั้งประสาทสุข
นางสาวธัญญาดา คำลือ
นายสุรนนท์ คงกระจง
นายสิรวิชญ์ บุญศรี
ติดต่อ สอบถาม โรงเรียนวัดราชโอรส