การงานอาชีพฯ

นางสาววิลาวัณย์ ชัยนิชยกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางวริษฐา เหลืองอร่าม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิริวรรณ สันติวรพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางลักษ์ธเนตร สุริยะเรืองรัศมี
ครูชำนาญการ
นายมนัส ประเสริฐสวัสดิ์
ครูชำนาญการ
นางสาวนุชนารถ ภัทรเกียรติพงษ์
ครูชำนาญการ
นางสุมิตรา ดีมี
นายมงคล มะเมียทอง
นางสาวสิริเพ็ญ ชัยศิริมหามรกต
นางสาวสาวิณี พูนพัฒนาทรัพย์
นางสาวชมัยพร บุตรพรม
นางสาวธนัญภัสส์ สวัสดิ์มงคล
นายพัชรพล ชลกาญจน์
นางสาวสมาพร นาคแดง

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress