ครูชาวต่างชาติ

Mr.Angelo Feliciano

Mr.Angelo Feliciano

Mr.John Wanyoike Wairegi

Mr.John Wanyoike Wairegi

Mr.Milad Jadidi

Mr.Milad Jadidi

Mr.Peter Benfield

Mr.Peter Benfield

Mr.Stephen Gill

Mr.Stephen Gill

Ms.Antoinette Louise Stark

Ms.Antoinette Louise Stark

Ms.Darryl Jane Aquino

Ms.Darryl Jane Aquino