ข้อมูลครู/บุคลากร

สารสนเทศบุคลากรโรงเรียนวัดราชโอรส ปีการศึกษา 2562 แยกตามกลุ่มสาระ
ประเภทครูประจำการรวมทั้งหมด
ชายหญิง
ผู้บริหาร415
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย51015
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์71320
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์101323
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม91120
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา639
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ5510
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี41115
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ31922
กลุ่มงานแนะแนว123
รวม5488
142142
สารสนเทศบุคลากรโรงเรียนวัดราชโอรส ปีการศึกษา 2562 แยกตามวุฒิการศึกษา
ประเภทปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
ผู้บริหาร1405
ภาษาไทย141015
คณิตศาสตร์155020
วิทยาศาสตร์194023
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม182020
สุขศึกษาและพลศึกษา4509
ศิลปะ91010
การงานอาชีพและเทคโนโลยี96015
ภาษาต่างประเทศ202022
แนะแนว3003
รวม112300142
สารสนเทศบุคลากรโรงเรียนวัดราชโอรส ปีการศึกษา 2562 แยกตามตำแหน่งของบุคลากร
ตำแหน่งชายหญิงรวม
ครูผู้ช่วย152338
ครู203959
ครูชำนาญการ141630
ครูชำนาญการพิเศษ41014
ครูเชี่ยวชาญ101
รวม5488142