สารสนเทศบุคลากรโรงเรียนวัดราชโอรส ปีการศึกษา 2562 แยกตามกลุ่มสาระ
ประเภท ครูประจำการ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง
ผู้บริหาร 4 1 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 5 10 15
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 7 13 20
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 10 13 23
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 9 11 20
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 6 3 9
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5 5 10
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 11 15
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3 19 22
กลุ่มงานแนะแนว 1 2 3
รวม 54 88
142 142
สารสนเทศบุคลากรโรงเรียนวัดราชโอรส ปีการศึกษา 2562 แยกตามวุฒิการศึกษา
ประเภท ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
ผู้บริหาร 1 4 0 5
ภาษาไทย 14 1 0 15
คณิตศาสตร์ 15 5 0 20
วิทยาศาสตร์ 19 4 0 23
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 18 2 0 20
สุขศึกษาและพลศึกษา 4 5 0 9
ศิลปะ 9 1 0 10
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 9 6 0 15
ภาษาต่างประเทศ 20 2 0 22
แนะแนว 3 0 0 3
รวม 112 30 0 142
สารสนเทศบุคลากรโรงเรียนวัดราชโอรส ปีการศึกษา 2562 แยกตามตำแหน่งของบุคลากร
ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
ครูผู้ช่วย 15 23 38
ครู 20 39 59
ครูชำนาญการ 14 16 30
ครูชำนาญการพิเศษ 4 10 14
ครูเชี่ยวชาญ 1 0 1
รวม 54 88 142

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress