ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดราชโอรส

อาคารเรียน
พิเศษ 4 ชั้น
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
พิเศษ 5 ชั้น
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
พิเศษ 4 ชั้น
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
พิเศษ 4 ชั้น
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
ปีที่สร้าง 2532
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2529