กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายณฐพรรษ พู่พวง
<br><br>รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายณฐพรรษ พู่พวง

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางฆฏนาวดี มะหะเลา<br><br>ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางฆฏนาวดี มะหะเลา

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายอรรถพล บัวทอง<br><br>ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายอรรถพล บัวทอง

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายชนัสนันท์ เจริญเลิศเดชกุล<br><br>หัวหน้าระดับชั้น ม.1
นายชนัสนันท์ เจริญเลิศเดชกุล

หัวหน้าระดับชั้น ม.1
นางสาวนิชาภา ดอนกันหา<br><br>หัวหน้าระดับชั้น  ม.2
นางสาวนิชาภา ดอนกันหา

หัวหน้าระดับชั้น ม.2
นางสาวทักษิณา เพชรรัตน์<br><br>หัวหน้าระดับชั้น ม.3
นางสาวทักษิณา เพชรรัตน์

หัวหน้าระดับชั้น ม.3
นายธวัชชัย เค้ามูล<br><br>หัวหน้าระดับชั้น ม.4
นายธวัชชัย เค้ามูล

หัวหน้าระดับชั้น ม.4
นางจิราภา ลิ้มศิริเกียรติ<br><br>หัวหน้าระดับชั้น ม.5
นางจิราภา ลิ้มศิริเกียรติ

หัวหน้าระดับชั้น ม.5
นางสาวอรรฆภา อ่อนน้อม<br><br>หัวหน้าระดับชั้น ม.6
นางสาวอรรฆภา อ่อนน้อม

หัวหน้าระดับชั้น ม.6

นางฆฏนาวดี มะหะเลา

นางฆฏนาวดี มะหะเลา

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน
นายศุภชัย กิ่งรัตน์

นายศุภชัย กิ่งรัตน์

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นายอรรถพล บัวทอง

นายอรรถพล บัวทอง

หัวหน้างานส่งเสริมอัตลักษณ์ราชโอรส
นางสาวสุภาภรณ์ สุดแสวง

นางสาวสุภาภรณ์ สุดแสวง

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ว่าที่ ร.ท.อภิชาติ ยิ่งสกุล

ว่าที่ ร.ท.อภิชาติ ยิ่งสกุล

หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง
นางวิไล บุญญา

นางวิไล บุญญา

หัวหน้างานพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพ
นางสาวณิชาภา ดอนกันหา

นางสาวณิชาภา ดอนกันหา

หัวหน้างานบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
นายปริญ บุญยะประสพ

นายปริญ บุญยะประสพ

หัวหน้างานพัฒนาโรงเรียนสีขาว
นางศิริวรรณ สันติวรพงศ์

นางศิริวรรณ สันติวรพงศ์

หัวหน้างานจัดระบบครูและบุคลากร
นางสาวปวัลย์รัตน์ สุวรรณโคตร

นางสาวปวัลย์รัตน์ สุวรรณโคตร

หัวหน้างานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
นางฆฏนาวดี มะหะเลา

นางฆฏนาวดี มะหะเลา

หัวหน้างานวินัยและการรักษาวินัย
นายไพรวรรณ์ ดาลัย

นายไพรวรรณ์ ดาลัย

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและเวรยาม
นางสาวนุชนารถ ภัทรเกียรติพงษ์

นางสาวนุชนารถ ภัทรเกียรติพงษ์

หัวหน้างานส่งเสริมสมรรถนะครูบุคลากรสู่มาตรฐานสากล

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
แจ้งเปลื่ยนลิงก์เว็บไซต์โรงเรียนใหม่
ลิงก์ใหม่ http://www.ro.ac.th/main/
คลิกเข้าสู่เว็บใหม่