กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวสุชีรา ทับทิมขาว<br><br>
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวสุชีรา ทับทิมขาว

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ
นางวริษฐา เหลืองอร่าม<br><br>ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ
นางวริษฐา เหลืองอร่าม

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ
นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ<br><br>ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ
นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ

หัวหน้างานบริการกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวสิริเพ็ญ ชัยศิริมหามรกต

นางสาวสิริเพ็ญ ชัยศิริมหามรกต

หัวหน้างานส่งเสริมสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
นายจารุกิตติ์ ชินนะราช

นายจารุกิตติ์ ชินนะราช

หัวหน้างานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมปัญญา
นางสาวกัญญภา หลักเพ็ชร

นางสาวกัญญภา หลักเพ็ชร

หัวหน้างานนิเทศการศึกษา
นางสาวพัชมณ พัดเย็น

นางสาวพัชมณ พัดเย็น

หัวหน้างานแนะแนว
นายมงคล มะเมียทอง

นายมงคล มะเมียทอง

หัวหน้างานรับนักเรียน
นางสุมิตรา ดีมี

นางสุมิตรา ดีมี

หัวหน้างานระบบข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวสุภัคษา สรรพคุณ

นางสาวสุภัคษา สรรพคุณ

หัวหน้างานจัดการเรียนร่วม
นายมงคล มะเมียทอง

นายมงคล มะเมียทอง

หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี
นางสาววัลวิภา อินวันนา

นางสาววัลวิภา อินวันนา

หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานสากล
นางสาวนภัสภรณ์ เกตทอง

นางสาวนภัสภรณ์ เกตทอง

หัวหน้างานวัดผลและเทียบโอนทางการศึกษา
นางจิราภา ลิ้มศิริเกียรติ

นางจิราภา ลิ้มศิริเกียรติ

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
นางสุวรรณา พันธ์มา

นางสุวรรณา พันธ์มา

หัวหน้างานทะเบียนและสำมะโนประชากร
นางสาวปภาวรินท์ วงษ์เกษ

นางสาวปภาวรินท์ วงษ์เกษ

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
นางสาวชมัยพร บุตรพรม

นางสาวชมัยพร บุตรพรม

หัวหน้างานห้องสมุดและสืบค้น
นางณัฐชนันท์พร ลิปภานนท์

นางณัฐชนันท์พร ลิปภานนท์

หัวหน้างานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์

หัวหน้างานจัดการการศึกษาห้องเรียนพิเศษ

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
แจ้งเปลื่ยนลิงก์เว็บไซต์โรงเรียนใหม่
ลิงก์ใหม่ http://www.ro.ac.th/main/
คลิกเข้าสู่เว็บใหม่