กลุ่มบริหารทั่วไป

นางกาญจนา ปรีดาศักดิ์<br><br>ครูชำนาญการพิเศษ<br><br>ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป
นางกาญจนา ปรีดาศักดิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป
นางกาญจนา ปรีดาศักดิ์<br><br>ครูชำนาญการพิเศษ<br><br>ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป
นางกาญจนา ปรีดาศักดิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป
นายกัณฐ สมหวัง<br><br>ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป
นายกัณฐ สมหวัง

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

นางศิริวรรณ สันติวรพงษ์

นางศิริวรรณ สันติวรพงษ์

หัวหน้างานธุรการและ E-OFFICE
นางสาวกัญญาภัทร พิมูลชาติ

นางสาวกัญญาภัทร พิมูลชาติ

หัวหน้างานโภชนาการ
นางสาวพิขญ์สิรี เข็มเงิน

นางสาวพิขญ์สิรี เข็มเงิน

หัวหน้างานยานพาหนะ
นางกาญจนา ปรีดาศักดิ์

นางกาญจนา ปรีดาศักดิ์

หัวหน้างานสวัสดิการและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและองค์กร
นางสาวเสาวภา กระสังข์

นางสาวเสาวภา กระสังข์

หัวหน้างานประสานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายเอกชัย ณ ประสิทธิ์

นายเอกชัย ณ ประสิทธิ์

หัวหน้างานสำนักผู้อำนวยการ
นางลักษ์เนตร สุริยะเรืองรัศมี

นางลักษ์เนตร สุริยะเรืองรัศมี

หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน
นายกัณฐ สมหวัง

นายกัณฐ สมหวัง

หัวหน้างานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภค
นายมนัส ประเสริฐสวัสดิ์

นายมนัส ประเสริฐสวัสดิ์

หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
นายอภิมุข จิตรพงษ์

นายอภิมุข จิตรพงษ์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ว่าที่ ร.ต.สันติพร ภู่สาย

ว่าที่ ร.ต.สันติพร ภู่สาย

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน
นางวรดา ศรีอ่อน

นางวรดา ศรีอ่อน

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
นายศุภชัย กิ่งรัตน์

นายศุภชัย กิ่งรัตน์

หัวหน้างานกำกับดูแลบ้านพักนักการ

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
แจ้งเปลื่ยนลิงก์เว็บไซต์โรงเรียนใหม่
ลิงก์ใหม่ http://www.ro.ac.th/main/
คลิกเข้าสู่เว็บใหม่