กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายสุชาติ สถาพรเจริญชัย
<br><br>รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ
นายสุชาติ สถาพรเจริญชัย

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสาวปทุมรัตน์ อาวุโสสกุล<br><br>ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสาวปทุมรัตน์ อาวุโสสกุล

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสาวหฤทัย เปี้ยนสีทอง<br><br>ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสาวหฤทัย เปี้ยนสีทอง

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวปทุมรัตน์ อาวุโสสกุล

นางสาวปทุมรัตน์ อาวุโสสกุล

หัวหน้างานแผนงาน
นางสาวหฤทัย เปี้ยนสีทอง

นางสาวหฤทัย เปี้ยนสีทอง

หัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง
นางสาวฤดีวรรณ มาดีกุล

นางสาวฤดีวรรณ มาดีกุล

หัวหน้าประกันคุณภาพ
นางสาวชนานาถ ปรีชาศิลป์

นางสาวชนานาถ ปรีชาศิลป์

หัวหน้างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
นายปกป้อง อนุรักษ์

นายปกป้อง อนุรักษ์

หัวหน้างานมูลนิธิและกองทุน
นายนวพล ศรีอำพันธ์

นายนวพล ศรีอำพันธ์

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
นางสาวสาวิณี พูนพัฒนาทรัพย์

นางสาวสาวิณี พูนพัฒนาทรัพย์

หัวหน้างานบริหารการเงินและงบประมาณ
นางสาวสุรีรัตน์ สุขเผือก

นางสาวสุรีรัตน์ สุขเผือก

หัวหน้างานควบคุมและจำหน่ายพัสดุ
นางสาวยุวดี ว่องพิทูรมานะชัย

นางสาวยุวดี ว่องพิทูรมานะชัย

หัวหน้างานระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา
นางอรสา อินทุกานตะ

นางอรสา อินทุกานตะ

หัวหน้างานบริการและสวัสดิการระบบราชการ
นางสาวธนัญภัสส์ สวัสดิ์มงคล

นางสาวธนัญภัสส์ สวัสดิ์มงคล

หัวหน้างานระบบบัญชี

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
แจ้งเปลื่ยนลิงก์เว็บไซต์โรงเรียนใหม่
ลิงก์ใหม่ http://www.ro.ac.th/main/
คลิกเข้าสู่เว็บใหม่