Stem2018

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Stem2018 โดยมีนางวริษฐา เหลืองอร่าม ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมราชโมลี

Read more