เทคโนโลยี

กล่มงานเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรส ให้การต้อนรับคณะครูผู้ศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดเจ้ามูล

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 กล่มงานเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรส ให้การต้อนรับคณะครูผู้ศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดเจ้ามูล เข้าศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก สมศ รอบ 4 ทางด้านเทคโนโลยี โดยทางกลุ่มงานเทคโนโลยีได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการนำ google classroom เข้ามาจัดการเรียนการสอน การสร้างดูแลระบบเครือข่าย การสร้างนวัตกรรมสื่อเพื่อการศึกษา และการสร้างเว็บไซต์โรงเรียนในรูปแบบใหม่เพื่อบริการข้อมูลสารสนเทศ

คณะครูกลุ่มงานเทคโนโลยีเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรการเขียนโปรแกรมไพทอนและการเชื่อมต่ออุปรกรณ์ IOT

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 คณะครูกลุ่มงานเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรส เข้าร่วมการอบรม หลักสูตรการเขียนโปรแกรมไพทอนและการเชื่อมต่ออุปรกรณ์ IOT ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

ขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักเรียน ที่ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันหุ่นยนต์ Innovedex Robotics

ขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักเรียนและครูกลุ่มงานเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรส ที่ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันหุ่นยนต์ Innovedex Robotics ณ โรงเรียนเทพศรินทร์

เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ Innovedex Robotics

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานเทคโนโลยี โรงเรียนวัดราชโอรส นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ Innovedex Robotics ณ โรงเรียนเทพศรินทร์

อบรมครูด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ICT วันที่ 2

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนวัดราชโอรส จัดการอบรมครูด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ICT เพื่อส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาสมถรรนะในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ICT (Google Classroom)ให้กับครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ และศิลปะ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2

อบรมครูด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ICT

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนวัดราชโอรส จัดการอบรมครูด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ICT เพื่อส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาสมถรรนะในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ICT (Google Classroom)ให้กับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และสังคมฯ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2

อบรมครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยี ม.5

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ครูฝ่ายเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรส เข้าร่วมการอบรมครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยี ม.5 จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อบรม การพัฒนานวัตกรรมด้วย Coding

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูกลุ่มเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรส เข้าอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารสำหรับกิจกรรมการคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาสู่การพัฒนานวัตกรรมด้วย Coding โดยบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น ณ โรงแรมพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร