1. การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในระดับชั้น ม.2,3,5,6
    ระหว่างวันที่ 20 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2567
    โดยโรงเรียนได้เปิดช่องทางการชำระเงินผ่านระบบธนาคารโดยสามารถเข้าไปสแกนจ่ายในเว็บไซต์โรงเรียนวัดราชโอรส www.ro.ac.th หรือ เข้าลิงก์นี้ https://sb.schoolbillingdev31.com/SBRO/Pages/PrintReportPayInForStudent.aspx
  2. ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองเพื่อประกอบการเบิกเงินบำรุงการศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัดให้ติดต่อขอรับได้ที่งานการเงิน กลุ่มบริหารงบประมาณ ชั้น 2 อาคารราชโมลี ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดการชำระเงินสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน ม2,ม3,ม5,ม6 คลิกที่นี่