สังคมศึกษา

ครูพัชรินทร์ รุ่งสว่าง

ครูวิทยฐานะชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม