ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดราชโอรส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720128
รหัส Smis 8 หลัก :
  10032041
รหัส Obec 6 หลัก :
  720128
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดราชโอรส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watrajaoros School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   –   บ้าน4 ซอยเอกชัย 4
ตำบล :
  บางค้อ
อำเภอ :
  เขตจอมทอง
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10150
โทรศัพท์ :
  02-415-0621
โทรสาร :
  02-415-0621
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 มีนาคม 2458
อีเมล์ :
  rajaoros@ro.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จอมทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  3 กม.