• ปี 2536 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น กรมสามัญศึกษา
 • ปี 2536-2540 เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านงานแนะแนว
 • ปี 2536-2541 ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ปี 2527-2537 ได้รับถ้วยรางวัลการแข่งขันยูโดชนะเลิศติดต่อกัน 11 ปี
 • ปี 2538 ได้รับรางวัลโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น เขตการศึกษาส่วนกลาง
 • ปี 2538 ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นกรมสามัญศึกษา
 • ปี 2540 ได้รับโล่รางวัล “ โรงเรียนที่มีนักเรียนประพฤติดี มีคุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์มากที่สุด ” จากกระทรวงศึกษาธิการ
 • ปี 2542 ได้รับเกียรติบัตร “ โรงเรียนที่จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ สนับสนุนงานสารวัตรนักเรียน ” จากกรมพลศึกษา
 • ปี 2544 โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคำขวัญ เนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติด จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ปี 2544 โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อต่อต้านยาเสพติด จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • ปี 2544 ได้รับเกียรติบัตรยกย่องต้านส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ในการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ปี 2545 โล่รางวัล “ เป็นโรงเรียนซึ่งมีนักเรียนจำนวนมาก ได้รับการยกย่องว่าประพฤติดี และ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ” จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
 • ปี 2545 ได้รับการยกย่องเป็น “ โรงเรียนยอดนิยม กรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ”
 • ปี 2545 ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ สถาบันการศึกษาปลอดยาเสพติดดีเด่น ภาครัฐบาลจากพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ”
 • ปี 2540-2548 ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาแฮนด์บอล จากการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย 7 ปีซ้อน – การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 3 สมัยซ้อน การ แข่งขันกีฬาแฮนด์บอลกรมพลศึกษา 8 ปีซ้อน
 • ปี 2543- 2547 ได้รับโล่รางวัลธนาคารโรงเรียนดีเด่นและการปฏิบัติงานธนาคาร ดีเยี่ยมระดับประเทศ จากธนาคารออมสินติดต่อกัน 5 ปี
 • ปี 2549 ได้รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ( ชมเชย) ประจำปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ปี 2553 ได้รับรางวัล เป็นสถานศึกษา 3D ของ สพฐ.เขต ๑
 • ปี 2558 เป็นโรงเรียนที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพระดับคุณภาพดีมาก รอบสาม จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
 • ปี 2558 เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับรางวัลคุณภาพด้านการบริหารจัดการ จาก สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Quality Award) ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ปี 2562 เป็นโรงเรียนที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพระดับคุณภาพดีเยี่ยม รอบสี่ จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
 • ปี 2564 ได้รับรางวัล ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2564 ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
 • ปี 2565 โรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 “ระดับภูมิภาค” รางวัลระดับเหรียญทอง เรื่อง การบริหารและจัดการสถานศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้รูปแบบ R.O. CARE จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • ปี 2565 โรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับการประกาศให้เป็น “โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2565”