นายวรนันท์ ขันแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยผู้ปกครองจะได้รับฟังนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน และแนวทางการปฏิบัติจากผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ จากนั้นจะได้พบครูที่ปรึกษาของนักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยน ปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน ตลอดจนพฤติกรรมของนักเรียน