หน้าแรก

โรงเรียนวัดราชโอรส (1)
โรงเรียนวัดราชโอรส (2)
watraja o ros school (3)
previous arrow
next arrow

ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนและแนวทางจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Posted on

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

เลขที่คำสั่งเรื่อง
368/2564แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
353/2564แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ฯ
351/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมฉีดวัคซีนไฟเซอร์และตรวจคัดกรองนักเรียนเบื้องต้นฯ
349/2564แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างระบบปฏิบัติการ R.o. Student Affair
347/2564แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
339/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรม"การอบรมเชิงปฎิบัติการ วPA สู่การปฎิบัติ การเขียนบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดราชโอรส"
332/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
329/2564แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ และ ตรวจเวรรักษาการณ์
325/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรฐานสมรรถนะ” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน zoom
312/2564แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
300/2564แต่งตั้งข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบหน้าที่งานของโรงเรียนวัดราชโอรส
298/2564แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมสรุปผลการดำเนินการและประเมินผลของโครงการ กิจกรรมและงานประจำ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
297/2564แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

นายบุญชู กล้าแข็ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส

กิจกรรมโรงเรียน

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

R.O.E-SERVICE

R.O. CHECK

ระบบเช็กขาด ลา มาสาย

R.O. STUDENT CARE

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

DOGRADE ONLINE

ระบบดูเกรดออนไลน์

ACTION PLAN

ระบบจัดทำแผนปฏิบัติการ

SERVICE STUDENT

ระบบบริการนักเรียน

SERVICE TEACHER

ระบบบริการครู

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ปริพันธ์และการประยุกต์ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์

ผู้วิจัย:นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดราชโอรส ด้วยวิธีการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ

ผู้วิจัย : นางจิราภา  ลิ้มศิริเกียรติ

ครูพัชรพล

20 พฤศจิกายน 2564

ครูพัชรพล

22 ตุลาคม 2564

ตารางเรียนออนไซต์

ระดับชั้นตารางเรียน
ม.1 คลิก
ม.2 คลิก
ม.3 คลิก
ม.4 คลิก
ม.5 คลิก
ม.6 คลิก

ตารางสอนออนไซต์

กลุ่มสาระตารางสอน
การงานอาชีพ คลิก
คณิตศาสตร์ คลิก
วิทยาศาสตร์ คลิก
ภาษาไทย คลิก
ภาษาต่างประเทศ คลิก
สังคมศึกษาฯ คลิก
สุขศึกษาฯ คลิก
ศิลปะ คลิก
แนะแนว คลิก