หน้าแรก

โรงเรียนวัดราชโอรส

WAT RAJA O ROS

SCHOOL

“คำขวัญ” ทำตัวน่ารัก ใจภักดิ์โรงเรียน หมั่นเพียรศึกษา ใฝ่หาความรู้ อยู่ด้วยวินัย

“อัตลักษณ์โรงเรียน” มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

“คติพจน์ประจำโรงเรียน” อตฺตนา โจทยตฺตานํ “จงเตือนตนด้วยตนเอง”

ขอเชิญชวนครูเข้าร่วมการประกวดและส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยครูดีเด่น” ประจำปี 2565(ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือก)

Posted on
การประกวดและส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

เลขที่คำสั่งเรื่อง
402/2565แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดราชโอรส ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)
401/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
399/2565แต่งตั้งคณะกรรมการสอนชดเชยเวลาเรียนของนักเรียนที่หมดสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน (มส) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
398/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดผลงานวิจัยครูดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
396/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
393/2565แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๕
387/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมเตรียมพร้อมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนวัดราชโอรส
384/2565แต่งตั้งข้าราชการรับผิดชอบ ถ่ายทอดสด Facebook Live โครงการปันความรู้พื้นฐานเพื่อการศึกษาเด็กไทย สพม.กท.1
382/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
378/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 (ภาษาต่างประเทศ)
376/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมสรุปผลประเมินการดำเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
375/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรม "โครงการค้นพบพรสวรรค์ ปั้นอาชีพในฝัน
373/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมนักเรียนเสมารักษ์ ปีการศึกษา 2565
371/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
365/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีภัย
362/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายคุณธรรม พัฒนาจิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
361/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายคุณธรรม พัฒนาจิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
360/2565แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับคระศึกษาดูงานแนะแนว ภาควิชาแนะแนวและสาขาจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลับศรีนครินทรวิโรฒ
341/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและทุนเสมอภาค (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2565
326/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
322/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม STEM DAY
302/2565แต่งตั้งข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบหน้าที่งานของโรงเรียนวัดราชโอรส
299/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ
298/2565แต่งตั้งข้าราชการนิเทศภายในโรงเรียน 1-2565
297/2565แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนกรณีพิเศษ สำหรับนักเรียนที่ติดเชื้อCOVID ในช่วงสอบกลางภาค
295/2565แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ และตรวจเวรรักษาการณ์ (สิงหาคม-ตุลาคม 2565)
287/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 (คณิตศาสตร์)
274/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว
267/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์
260/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565
259/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการพิจารณาทุนการศึกษา "ทุนคุณสมชัยและคุณกฤศมณฑน์ อำนวยพรสกุล
256/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำข้อมูล Big Data บนเว็บไซต์สถานศึกษาในด้านการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
253/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม (Day Camp) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2565
252/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการห้องเรียนสีขาว
246/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดค่ายวัฒนธรรมให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา Abbeygate Sixth Form College ประเทศอังกฤษ
237/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
233/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจในดูแล และจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษเรียนรวม
227/2565แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง ครูผู้ช่วย
217/2565แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้กำกับ รองผู้กำกับฯ ปฏิบัติหน้าที่สอนกิจกรรมลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
212/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
208/2565แต่งตั้งคณะกรรมรับการพิจารณาตามสภาพความเป็นจริง การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2565
206/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565
202/2565แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนอาหารกลางวัน
200/2565แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
185/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอน
180/2565แต่งตั้งนิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
167/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
163/2565แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565
159/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอนเรียนซ้ำรายวิชา รอบที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565
145/2565แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
133/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565
131/2565แต่งตั้งหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565
110/2565คำสั่งเวรรักษาการณ์เดือน พ.ค-ก.ค 65
100/2565แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบรายงานตัว และมอบตัวนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
87/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน เทอม 1 ปีการศึกษา 2565
79/2565แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2565
73/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวัรคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
55/2565แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
48/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-Net ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
39/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนรูปแบบออนไซต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
34/2565แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงานนิทรรศการ “ราชโอรสปริทรรศน์ (รูปแบบออนไลน์)”
33/2564แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE SAFETY CENTER ของโรงเรียนวัดราชโอรส
30/2565แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ และ ตรวจเวรรักษาการณ์
25/2565แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดสอบทุนเพชรรำชโอรส ปีกำรศึกษำ 2565
396/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนรูปแบบออนไซต์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
377/2564แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
368/2564แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
353/2564แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ฯ
351/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมฉีดวัคซีนไฟเซอร์และตรวจคัดกรองนักเรียนเบื้องต้นฯ
349/2564แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างระบบปฏิบัติการ R.o. Student Affair
347/2564แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
339/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรม"การอบรมเชิงปฎิบัติการ วPA สู่การปฎิบัติ การเขียนบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดราชโอรส"
332/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
329/2564แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ และ ตรวจเวรรักษาการณ์
325/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรฐานสมรรถนะ” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน zoom
312/2564แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
300/2564แต่งตั้งข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบหน้าที่งานของโรงเรียนวัดราชโอรส
298/2564แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมสรุปผลการดำเนินการและประเมินผลของโครงการ กิจกรรมและงานประจำ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
297/2564แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

นายบุญชู กล้าแข็ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส

กิจกรรมโรงเรียน

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2565

ครูพิง

21 กรกฎาคม 2565

ครูพัชรพล

25 เมษายน 2565

ครูพัชรพล

25 เมษายน 2565