Health Care (2)
Health Care (1)
โรงเรียนวัดราชโอรส
โรงเรียนวัดราชโอรส (6)

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

สมศ รอบ 4

ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ในระดับดีเยื่ยมทุกมาตรฐาน

โรงเรียนมาตรฐานสากล

จัดการระบบบริหารโรงเรียนตามมาตรฐาน Thailand Quality Award(TQA)

เลขที่คำสั่งเรื่อง
255/2567คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครอง
252/2567คำสั่งป้องกันปราบปรามความปลอดภัย(คปรอ.)
247/2567คำสั่งสอนเสริมพิเศษวันเสาร์
227/2567คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา
223/2567คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู
221/2567คำสั่งมอบหมายภาระงานโรงเรียน 2567
216/2567คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนกิจกรรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
210/2567คำสั่งวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
203/2567คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้าง
200/2567คำสั่งเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2567
196/2567คำสั่งแต่งตั้งครูพี่เลี้ยง นศ ฝึกสอน 2567
191/2567คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน PISA 2025
185/2567คำสั่งแต่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนการค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษาระดับโรงเรียน 2567
181/2567คำสั่งคืนสู่เหย้า 2567
180/2567คำสั่งปฐมนิเทศ 2567
177/2567แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำผลงานที่เป็นเลิศ
174/2567แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำบัตรนักเรียนดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2567
163/2567แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดราชโอรส ครั้งที่ 1 (1ตุลาคม2566-31มีนาคม2567)
154/2567แต่งตั้งข้าราชการไปราชการ อบรมดาราศาสตร์
151/2567คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอนเรียนซ้ำ
150/2567คำสั่งกิจกรรมส่งต่อข้อมูลนักเรียน 25 มี.ค. 2567
147/2567คำสั่งวันสถาปนาโรงเรียน 2567
144/2567แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษจากโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
142/2567คำสั่ง สอนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567
141/2567คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอนเสริมเรียนซ้ำ 2566-2
134/2567คำสั่งรับสมัครนักเรียน ห้องทั่วไป ม.1และ ม.4 ปี 2567
132/2567คำสั่งจัดตารางสอน 1-67
124/2567คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม A-Level
122/2567คำสั่งประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
117/2567คำสั่งจำหน่ายอุปกรณ์การศึกษา 2567
116/2567คำสั่งดำเนินกิจกรรมปรับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2566
115/2567คำสั่งค่าย Gifted ม.1
114/2567คำสั่งค่าย Gifted ม.2
110/2567คำสั่งค่ายวิทยาศาสตร์ ห้องพิเศษ ม.ปลาย
108/2567คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี4ฝ่ายพิจารณาหนังสือเรียน2567
108/2567คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสาร
107/2567แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
106/2567คำสั่งปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566
105/2567คำสั่งคณะกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียน
97/2567คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
96/2567คำสั่งไปราชการจังหวัดเชียงใหม่
95/2567คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินเลือกตั้งสภานักเรียน2567
94/2567คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินพิธีเชิดชูเกียรติคนดีศรี ร.อ.
สพม.กท1 54/2567ศูนย์แข่งศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 ทัศนศิลป์โรงเรียนวัดราชโอรส 2566
88/2567คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการราชโอรสปริทรรศน์
86/2567คำสั่งรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
81/2567คำสั่งประเมินภายใน
68/2567คำสั่งคุมสอบปลายภาค2/2566
67/2567คำสั่งประชุมกลุ่ม 4
66/2567คำสั่งคัดเลือก ม.3 เดิม ต่อ ม.4 ปี 2567
65/2567คำสั่งไปเยี่ยมค่าย
61/2567คำสั่งประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
45/2567คำสั่งรับสมัครลูกจ้างสารบรรณ
31/2567คำสั่งการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71
22/2567คำสั่งอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ปี2566
20/2567คำสั่งปีใหม่ 2567
15/2567คำสั่งคัดเลือกทุนเพชรราชโอรส ปีการศึกษา 2567
13/2567คำสั่งค่ายบูรณาการ ม.3
11/2567คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรไปร่วมกิจกรรม ห่มน้องให้คลายหนาว
9/2567คำสั่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการคนที่ 2
7/2567คำสั่งPre-test 2024
6/2567คำสั่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการคนที่ 1
5/2567คำสั่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
3/2567คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการคลินิก 0 ร มส ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
670/2566คำสั่งค่ายจีนในประเทศ CIC ม.1 ม.2
667/2566คำสั่งคัดเลือกยามรักษาการณ์
662/2566คำสั่งทัศนศึกษา ม.5
657/2566เวรครูชาย-หญิง รักษาการณ์ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม67
651/2566คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ห้องGifted ม.3 ฉะเชิงเทรา
650/2566คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับรองนาวิน เหมือนแสง
649/2566คำสั่งประชุม ผปค. ม.3 ต่อ ม.4 ปี67
647/2566คำสั่งงานรักษาดินแดน กิจกรรมภาคสนาม ปี2566
643/2566คำสั่งแต่งตั้งครูดูแลนักเรียน ม.2 ห้องพิเศษ ทำกิจกรรม (บ้านสมเด็จ)
642/2566คำสั่งแต่งตั้งครูดูแลนักเรียน ม.1ห้องพิเศษ ทำกิจกรรม (มจธ)
638/2566คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
635/2566คำสั่ง TGAT-TPAT ปี 2566
634/2566คำสั่งจัดแสดงนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
631/2566คำสั่งสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดวิจัยครูดีเด่น
628/2566คำสั่งเวรเพิ่มเติมวันที่ 29 ธันวาคม 2566
623/2566คำสั่งสอนลูกเสือเนตรนารี ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566
614/2566คำสั่งเรียนเสริมธรรมศึกษา
613/2566คำสั่งคุมสอบธรรมศึกษา
609/2566คำสั่งออกแนะแนวการศึกษา ต่อ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2567
605/2566คำสั่งคุมสอบกลางภาค2-2566
599/2566คำสั่งกิจกรรมสานฝันนักวิทย์
598/2566คำสั่งดูแลนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย
597/2566คำสั่งกิจกรรมวัดความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
594/2566คำสั่งควบคุมดูแลนักเรียน ทัศนศึกษา ม.4
593/2566คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งกีฬาภายใน
591/2566คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเอดส์โลก
583/2566คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการนิเทศภายใน
582/2566คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566
581/2566คำสั่งมอบทุนการศึกษา ปี 2566
580/2566คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2/2566
577/2566คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอนเรียนซ้ำ
566/2566คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
563/2566คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
559/2566คำสั่งดูแลนักเรียนห้องเรียนพิเศษเรียนวันเสาร์
552/2566คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์พนักงานขับรถ
546/2566คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการควบคุมดูแลนักเรียนทัศนศึกษา ม.6
538/2566คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน
531/2566คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอนสริมและซ่อม
529/2566คำสั่งคณะวิทยากรอบรมครูผู้ช่วย
527/2566คำสั่งตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566
526/2566คำสั่งอบรมเชิงปฏิบัติการ"การใช้งานระบบห้องสมุดดิจิทัล 4.0 และสร้างสื่อการเรียนการสอน
523/2566 คำสั่งเวรรักษาการณ์ ตุลาคม-ธันวาคม2566
521/2566 คำสั่งงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
520/2566คำสั่งประเมินสมรรถนะนักเรียน1-2566
518/2566คำสั่งประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2566-30กันยายน2566)
515/2566คำสั่งการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ม1
509/2566คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอนชดเชยเวลาเรียนของนักเรียนที่หมดสิทธิ์สอบปลายภาค(ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566)
506/2566คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดค่ายวัฒนธรรมตะวันตก AFS ให้กับนักเรียนโรงเรียนประถมจำนวน 19 โรงเรียน
505/2566คำสั่งอบรมเพิ่มสมรรถนะครูด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน
498/2566คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
496/2566คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครอง
487/2566คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียน
467/2566คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน CIPPA Model
445/2566คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูงานGarena
437/2566คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566
431/2566คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
430/2566แต่งตั้งกรรมการควบคุมนักเรียนAfterHomeworkSchoolBattle2023
410/2566คำสั่งคุมสอบ TEDET
409/2566คำสั่งงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
403/2566คำสั่งวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง
399/2566คำสั่ง อบรมการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
396/2566คำสั่งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงาน งานวิจัย
394/2566แต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพิ่มเติม 2 สค2566 (เจ้าหน้าที่สำนักงาน)
393/2566แต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพิ่มเติม 2 สค2566 (ครู)
382/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว
381/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ
378/2566แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ และตรวจเวรรักษาการณ์ (เพิ่มเติม) 31กค
377/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ "อบรมการดูแลนักเรียนเสี่ยงภาวะซึมเศร้า"
374/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์"
360/2566แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ
353/2566แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม
348/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนำนักเรียนสอบคัดเลือกผู้แทนภูมิศาสตรืโอลิมปิก
347/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566
341/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนวัดราชโอรส
340/2566แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ และตรวจเวรรักษาการณ์(เพิ่มเติม 16กค ครูย้าย)
339/2566แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ และตรวจเวรรักษาการณ์(เพิ่มเติม 30ก.ค.)
333/2566แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิบัติหน้าที่เวร-ยาม รักษาการณ์
332/2566แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ และตรวจเวรรักษาการณ์
สพม.กท1 220/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1
328/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
324/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมดูงานวิทยาศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง)
323/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม STEM DAY
318/2566แต่งตั้งนิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
316/2566แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากร
310/2566แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสุนทรภู่ ปี2566
309/2566แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ม.2,3,5,6 ปีการศึกษา 2566
308/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม ค่ายพัฒนาจิต ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566
307/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายพัฒนาจิต ชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566
296/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเล่าเรื่อง "กระทรวงการต่างประเทศไทยกับบทบาทไทยในเวทีโลก"
292/2566แต่งตั้งคณะกรรมการเสมารักษ์ ปีการศึกษา 2566
289/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมปลุกศักยภาพในการนำเสนอแบบมืออาชีพ(Template of Public Speaking)
284/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม MATH DAY CAMP ประจำปีการศึกษา 2566
276/2566แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
273/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
267/2566แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมและสอบแก้ตัว รายวิชาทั้งหมดของทุกภาคเรียน
266/2566แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2566
264/2566แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่สอนกิจกรรมลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
261/2566แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอน"
258/2566แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายวัฒนธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา Immanuel College 3112 ประเทศอังกฤษ
249/2566แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ปีการศึกษา 2566
247/2566แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566
246/2566แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
245/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนภาคสนามทักษะวัฒนธรรมฯ (สังคมศึกษา)
235/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
234/2566แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
232/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
231/2566แต่งตั้งเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
226/2566แต่งตั้งข้าราชการนิเทศภายในโรงเรียน
224,255/2566แต่งตั้งเวรเพิ่มเติม (15 พฤษภาคม 2566)
215/2566แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูรุ่นใหม่ ครั้งที่ 8
213/2566คัดเลือกบุคลากรจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
207/2566แต่งตั้งครูที่ปรึกษา2566เพิ่มเติม(ครูย้ายมาใหม่)
196/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูรุ่นใหม่ครั้งที่ 8
194/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักเรียน ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
192/2566แต่งตั้งข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบหน้าที่งานของโรงเรียนวัดราชโอรส
192/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอนปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
187/2566แต่งตั้งหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา 2566
186/2566แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
168/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการคลิกนิก 0 ร มส มผ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
160/2566แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ เวร-ยาม รักษาการณ์
159/2566แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ และตรวจเวรรักษาการณ์
155/2566แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโณงเรียนวัดราชโอรส ปีการศึกษา 2565
153/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566
152/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการระบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหัวข้อ "โฮมรูมสร้างสรรค์: ปลุกครูยุคใหม่ สร้างการเปลี่ยนแปลง"
149/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอนเรียนซ้ำรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
148/2566แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าโรงเรียนวัดราชโอรส
145/2566แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน
144/2566แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดราชโอรสครั้งที่ 1 (1ตุลาคม2565-31มีนาคม2566)
134/2566แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร คุมสอบ รายงานตัว และมอบตัวห้องเรียนทั่วไป ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2566
130/2566แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมและสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
129/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำปพ.1 ปพ.2 ปพ.3
127/2566แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส(เพิ่มเติม)
126/2566แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส
125/2566แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2565
124/2566แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน(สภานักเรียน)
123/2566แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
122/2566แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
99/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายนอกสถานที่ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIFTED ระดับม.1-2
94/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2565
90/2566แต่งตั้งคณะกรรมการสอนชดเชยเวลาเรียนของนักเรียนที่ติด มส ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
88/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2566
87/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3เดิมเพื่อศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566
81/2566คำสั่งแข่งขันROxGarenaAcademyROVTournament
78/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรม
70/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดแข่งขันราชโอรสคีตศิลป์
64/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเปิดโลกการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้น ม.3
63/2566คำสั่งนิทรรศการราชโอรสปริทรรรศน์66
61/2566คำสั่งคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
53/2566คำสั่งเข้าค่ายลูกเสือ ม.3
52/2566คำสั่งเข้าค่ายลูกเสือ ม.2
51/2566คำสั่งเข้าค่ายลูกเสือ ม.1
43/2566คำสั่งควบคุมดูแลนักเรียนทัศนศึกษา ม.6
42/2566คำสั่งควบคุมดูแลนักเรียนทัศนศึกษา ม.4
41/2566แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม "ขุนเทียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 37"
34/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
30/2566แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานแนะแนว มศว
29/2566แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนแข่งขันงานสิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ(ภาคกลางและภาคตะวันออก)
24/2566แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการ TCAS66แนะแนวคณะในฝัน
23/2566แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2566
17/2566แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเรียนซ้ำรายวิชาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565
15/2566(แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีบูชาครู ปี 2566
11/2566(สังคม)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน (มศว. ประสานมิตร)
6/2566แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความรู้สู่รั้วมัธยมศึกษา (RO Pre-Test 2023)
2/2566แต่งตั้งข้าราชการครูควบคุมดูแลนักเรียนทัศนศึกษา ม.5
สพม.กท1 338/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์ โรงเรียนวัดราชโอรส
618/2565แต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพิ่มเติม
616/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีเชิดชูเกียรติ คนดีศรีรอ. ปีการศึกษา 2565
615/2565แต่งตั้งข้าราชการนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565(เพิ่มเติม)
611/2565แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ มกราคม-มีนาคม 2566
601/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ(เตรียมอุดมฯ)
600/2565(สังคม)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำนักเรียนเข้าแข่งตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทาน
594/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมปีใหม่ พ.ศ.2566
592/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนทุนเพชรราชโอรส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
589/2565แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ
585/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ประจำปีการศึกษา 2566
577/2565คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 70
576/2565คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน แนะแนว กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา โรงเรียนสุวรรณาราม
574/2565คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ MOU
569/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
564/2565(สังคม)คำสั่งแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย(จุฬา)
561/2565คำสั่งคุมสอบ TGAT-TPAT
559/2565คำสั่งเวรประจำวัน (เพิ่มเติม)
553/2565คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์
551/2565คำสั่งคุมสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565
550/2565คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการนิเทศภายในโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565
541/2565คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ภายในโรงเรียน
532/2565กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
529/2565แต่งตั้งครูที่ปรึกษาเพิ่มเติม
527/2565แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 "ราชโอรสเกมส์ 2022"
510/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมห้องเรียนอีสปอร์ต
509/2565แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่สอนกิจกรรมลูกเสือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
505/2565แต่งตั้งครูผู้กำกับดูแลกิจกรรมการเข้าค่ายที่พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนและพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
501/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)
493/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565
475/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเรียนเสริมธรรมศึกษา ประจำปี 2565
470/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเล่าเอาเรื่อง"เส้นทางการทูต:ห้องเรียนประชาธิปไตย มศว-ราชโอรส
469/2565แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
456/2565แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ และตรวจเวรรักษาการณ์ (เดือน พ.ย.-ธ.ค.)
455/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินควบคุมดูแลนักเรียนและสอนเสริม TCAS และแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565
454/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
452/2565แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
451/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมฝึกปฏิบัติวิทยาศาสตร์
441/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน รับเงินระดมทรัพยากรทางการศึกษาและจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
437/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส
436/2565แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินหลวงพระราชทาน วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
424/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ THAILAND'S EDUCATION TECHNOLOGY TECHNOLOGY EXPO 2022
423/2565แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมและสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
421/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปรับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
418/2565แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ และ ตรวจเวรรักษาการณ์(เพิ่มเติม)
416/2565แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
411/2565แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้าระดับชั้นเรียน(เพิ่มเติม)
406/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมงานธนาคารโรงเรียน
402/2565แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดราชโอรส ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)
401/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
399/2565แต่งตั้งคณะกรรมการสอนชดเชยเวลาเรียนของนักเรียนที่หมดสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน (มส) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
398/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดผลงานวิจัยครูดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
396/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
393/2565แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๕
387/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมเตรียมพร้อมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนวัดราชโอรส
384/2565แต่งตั้งข้าราชการรับผิดชอบ ถ่ายทอดสด Facebook Live โครงการปันความรู้พื้นฐานเพื่อการศึกษาเด็กไทย สพม.กท.1
382/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
378/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 (ภาษาต่างประเทศ)
376/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมสรุปผลประเมินการดำเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
375/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรม "โครงการค้นพบพรสวรรค์ ปั้นอาชีพในฝัน
373/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมนักเรียนเสมารักษ์ ปีการศึกษา 2565
371/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
365/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีภัย
362/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายคุณธรรม พัฒนาจิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
361/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายคุณธรรม พัฒนาจิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
360/2565แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับคระศึกษาดูงานแนะแนว ภาควิชาแนะแนวและสาขาจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลับศรีนครินทรวิโรฒ
341/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและทุนเสมอภาค (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2565
326/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
322/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม STEM DAY
302/2565แต่งตั้งข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบหน้าที่งานของโรงเรียนวัดราชโอรส
299/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ
298/2565แต่งตั้งข้าราชการนิเทศภายในโรงเรียน 1-2565
297/2565แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนกรณีพิเศษ สำหรับนักเรียนที่ติดเชื้อCOVID ในช่วงสอบกลางภาค
295/2565แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ และตรวจเวรรักษาการณ์ (สิงหาคม-ตุลาคม 2565)
287/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 (คณิตศาสตร์)
274/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว
267/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์
260/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565
259/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการพิจารณาทุนการศึกษา "ทุนคุณสมชัยและคุณกฤศมณฑน์ อำนวยพรสกุล
256/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำข้อมูล Big Data บนเว็บไซต์สถานศึกษาในด้านการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
253/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม (Day Camp) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2565
252/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการห้องเรียนสีขาว
246/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดค่ายวัฒนธรรมให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา Abbeygate Sixth Form College ประเทศอังกฤษ
237/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
233/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจในดูแล และจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษเรียนรวม
227/2565แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง ครูผู้ช่วย
217/2565แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้กำกับ รองผู้กำกับฯ ปฏิบัติหน้าที่สอนกิจกรรมลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
212/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
208/2565แต่งตั้งคณะกรรมรับการพิจารณาตามสภาพความเป็นจริง การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2565
206/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565
202/2565แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนอาหารกลางวัน
200/2565แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
185/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอน
180/2565แต่งตั้งนิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
167/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
163/2565แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565
159/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอนเรียนซ้ำรายวิชา รอบที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565
145/2565แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
133/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565
131/2565แต่งตั้งหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565
110/2565คำสั่งเวรรักษาการณ์เดือน พ.ค-ก.ค 65
100/2565แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบรายงานตัว และมอบตัวนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
87/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน เทอม 1 ปีการศึกษา 2565
79/2565แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2565
73/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวัรคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
55/2565แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
48/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-Net ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
39/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนรูปแบบออนไซต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
34/2565แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงานนิทรรศการ “ราชโอรสปริทรรศน์ (รูปแบบออนไลน์)”
33/2564แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE SAFETY CENTER ของโรงเรียนวัดราชโอรส
30/2565แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ และ ตรวจเวรรักษาการณ์
25/2565แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดสอบทุนเพชรรำชโอรส ปีกำรศึกษำ 2565
396/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนรูปแบบออนไซต์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
377/2564แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
368/2564แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
353/2564แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ฯ
351/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมฉีดวัคซีนไฟเซอร์และตรวจคัดกรองนักเรียนเบื้องต้นฯ
349/2564แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างระบบปฏิบัติการ R.o. Student Affair
347/2564แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
339/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรม"การอบรมเชิงปฎิบัติการ วPA สู่การปฎิบัติ การเขียนบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดราชโอรส"
332/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
329/2564แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ และ ตรวจเวรรักษาการณ์
325/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรฐานสมรรถนะ” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน zoom
312/2564แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
300/2564แต่งตั้งข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบหน้าที่งานของโรงเรียนวัดราชโอรส
298/2564แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมสรุปผลการดำเนินการและประเมินผลของโครงการ กิจกรรมและงานประจำ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
297/2564แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

นายวรนันท์ ขันแข็ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส

กิจกรรมโรงเรียน

1 2 46

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2566

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดราชโอรส ด้วยวิธีการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ

ผู้วิจัย : นางจิราภา  ลิ้มศิริเกียรติ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ปริพันธ์และการประยุกต์ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์

ผู้วิจัย:นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์