โรงเรียนวัดราชโอรสมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมสะพานลอยและหลังคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddings) รายละเอียดตามเอกสาร