ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1

294

251

545

15

มัธยมศึกษาปีที่ 2

297

266

563

15

มัธยมศึกษาปีที่ 3

284

275

559

15

รวมมัธยมต้น

875

792

1667

45

มัธยมศึกษาปีที่ 4

194

244

438

11

มัธยมศึกษาปีที่ 5

192

253

445

11

มัธยมศึกษาปีที่ 6 199 246 445

11

รวมมัธยมปลาย

585

743

1328

33

รวมทั้งหมด

1460 1535 2,995

78

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566