ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1

296

272

571

15

มัธยมศึกษาปีที่ 2

292

281

573

15

มัธยมศึกษาปีที่ 3

268

295

563

15

รวมมัธยมต้น

859

848

1707

45

มัธยมศึกษาปีที่ 4

194

258

452

11

มัธยมศึกษาปีที่ 5

206

250

456

11

มัธยมศึกษาปีที่ 6215228443

11

รวมมัธยมปลาย

615

736

1351

33

รวมทั้งหมด

147415843,058

78

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565