1. การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในระดับชั้น ม.2,3,5,6 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 14 กรกฎาคม 2566
    โดยโรงเรียนได้เปิดช่องทางการชำระเงินผ่านระบบธนาคารโดยสามารถเข้าไปสแกนจ่ายในเว็บไซต์โรงเรียนวัดราชโอรส www.ro.ac.th
    *** สำหรับการชำระเงินบำรุงการศึกษา ผู้ปกครองสามารถทำตามคู่มือที่ส่งให้ได้เลย
  2. ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองเพื่อประกอบการเบิกเงินบำรุงการศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัดให้ติดต่อขอรับได้ที่งานการเงิน กลุ่มบริหารงบประมาณ ชั้น 2 อาคารราชโมลี ในวันเวลาราชการ