หน้าแรก


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
เลขที่คำสั่งเรื่องไฟล์
247/2564แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลด
246/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)ดาวน์โหลด
245/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564ดาวน์โหลด
239/2564แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ และตรวจเวรรักษาการณ์ดาวน์โหลด
235/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564ดาวน์โหลด
234/2564แต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการดำเนินการจัดทำข้อมูล Big Data บนเว็บไซต์สถานศึกษาในด้านการเปิดเผยข้อมูล open-data-integrity-and-transparency-assessment : OITดาวน์โหลด
217/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมแกนนำเพื่อนที่ปรึกษาส่งเสริมสุขภาพจิตดาวน์โหลด
211/2564แต่งตั้งคณะกรรมการกรอกข้อมูลผลการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลงานที่เกิดจาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่ง ครู รายปีการศึกษา 2563ดาวน์โหลด
206/2564แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2564ดาวน์โหลด
203/2564แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ และ ตรวจเวรรักษาการณ์(เพิ่มเติม)ดาวน์โหลด
183/2564แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งครู รายปีการศึกษา 2563ดาวน์โหลด
172/2564แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ดาวน์โหลด
116/2564แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล ระยะ ๔ ปี
ดาวน์โหลด
163/2564แต่งตั้งหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564ดาวน์โหลด
141/2564แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563ดาวน์โหลด
122/2564แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564ดาวน์โหลด
115/2564แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ และ ตรวจเวรรักษาการณ์ดาวน์โหลด
109/2564แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ และ ตรวจเวรรักษาการณ์ดาวน์โหลด
106/2564แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4ดาวน์โหลด
95/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563ดาวน์โหลด
คำสั่งทั้งหมด

นายบุญชู กล้าแข็ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส

ข่าวสาร / กิจกรรมโรงเรียน

ครูพัชรพล

2 สิงหาคม 2021

ครูพัชรพล

19 กรกฎาคม 2021

ครูพัชรพล

12 กรกฎาคม 2021

ครูพัชรพล

2 กรกฎาคม 2021

ครูพัชรพล

30 มิถุนายน 2021
อ่านข่าวทั้งหมด
3,012

จำนวนนักเรียน

140

จำนวนข้าราชการครู

20

จำนวนบุคลากรทางการศึกษา

ระบบบริการ RO E-Service


หมวดหมู่ข่าว

ครูพัชรพล

12 กรกฎาคม 2021

ครูพัชรพล

20 พฤศจิกายน 2020

ครูพัชรพล

23 ตุลาคม 2020

ครูพัชรพล

22 ตุลาคม 2020

ครูพัชรพล

22 ตุลาคม 2020

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน “Reading for Daily Life” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดราชโอรส

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน “Reading for Daily Life” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดราชโอรส ผู้วิจัยนางณัฐชนันท์พร ลิปภานนท์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดราชโอรส ด้วยวิธีการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดราชโอรส ด้วยวิธีการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ ผู้วิจัย นางจิราภา ลิ้มศิริเกียรติ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ปริพันธ์และการประยุกต์ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ปริพันธ์และการประยุกต์ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดราชโอรส ผู้วิจัย นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเสียงในภาษาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเสียงในภาษาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผู้วิจัย นางสาวยุวดี ว่องพิทูรมานะชัย

พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ที่มีผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ที่มีผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย นางสาวนุชนารถ ภัทรเกียรติพงษ์

การพัฒนาด้านการเรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนตามหลักไวยากรณ์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12

การพัฒนาด้านการเรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนตามหลักไวยากรณ์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 ผู้วิจัย นางสาววรรณกร สมบูรณ์

Best Practice

รับรางวัลโรงเรียนที่มี “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ที่มีประสิทธิภาพ “ระดับทอง”

โรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลเป็นโรงเรียนที่มี “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ที่มีประสิทธิภาพ “ระดับทอง” ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ครูพัชรพล

24 สิงหาคม 2020

วารสารราชโอรสออนไลน์

ติดต่อ สอบถาม

ตารางสอบกลางภาคออนไลน์

เทอม 1 ปีการศึกษา 2564

ม.1ม.2ม.3ม.4ม.5ม.6

ตารางเรียนออนไลน์

ระดับชั้นตารางเรียน
ม.1คลิก
ม.2คลิก
ม.3คลิก
ม.4คลิก
ม.5คลิก
ม.6คลิก

ตารางสอนออนไลน์

กลุ่มสาระตารางสอน
การงานอาชีพคลิก
คณิตศาสตร์คลิก
วิทยาศาสตร์คลิก
สังคมคลิก
ภาษาไทยคลิก
ภาษาต่างประเทศคลิก
สุขศึกษาคลิก
ศิลปะคลิก
แนะแนวคลิก