หน้าแรก

โรงเรียนวัดราชโอรส ยินดีต้อนรับ

แจ้งแก้ไขเปลื่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือกการประกวดผลงานวิจัยครูดีเด่น

แจ้งแก้ไขเปลื่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือกการประกวดผลงานวิจัยครูดีเด่นประจําปี2563 “The Day of Research 2020” ของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุ่ม 4 จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เป็น วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

นายบุญชู กล้าแข็ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส

ข่าวสาร / กิจกรรมโรงเรียน

ครูพัชรพล

23 ตุลาคม 2020

ครูพัชรพล

22 ตุลาคม 2020

ครูพัชรพล

22 ตุลาคม 2020

ครูพัชรพล

20 ตุลาคม 2020

ครูพัชรพล

19 ตุลาคม 2020

ครูพัชรพล

17 ตุลาคม 2020

อ่านข่าวทั้งหมด>>

พิธีมอบเกียรติบัตร และรางวัล ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น

>>ข่าวทั้งหมด
>>ข่าวทั้งหมด

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ปริพันธ์และการประยุกต์ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ปริพันธ์และการประยุกต์ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดราชโอรส
ผู้วิจัย นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเสียงในภาษาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเสียงในภาษาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ผู้วิจัย นางสาวยุวดี ว่องพิทูรมานะชัย

พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ที่มีผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ที่มีผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย นางสาวนุชนารถ ภัทรเกียรติพงษ์

การพัฒนาด้านการเรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนตามหลักไวยากรณ์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12

การพัฒนาด้านการเรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนตามหลักไวยากรณ์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12
ผู้วิจัย นางสาววรรณกร สมบูรณ์

>>ผลงานทั้งหมด