หน้าแรก


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
เลขที่คำสั่งเรื่องไฟล์
306/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564ดาวน์โหลด
300/2564แต่งตั้งข้าราชการครูและผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบหน้าที่งานของโรงเรียนวัดราชโอรสดาวน์โหลด
298/2564แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมสรุปผลการดำเนินการและประเมินผลของโครงการ กิจกรรมและงานประจำตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลด
297/2564แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลด
277/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)ดาวน์โหลด
261/2564แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงและจัดทำรายงานควบคุมภายใน ประจำปี 2564ดาวน์โหลด
252/2654แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเครือข่ายแกนนำเพื่อนที่ปรึกษาส่งเสริมสุขภาพจิตดาวน์โหลด
247/2564แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลด
246/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)ดาวน์โหลด
245/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564ดาวน์โหลด
239/2564แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ และตรวจเวรรักษาการณ์ดาวน์โหลด
235/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564ดาวน์โหลด
234/2564แต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการดำเนินการจัดทำข้อมูล Big Data บนเว็บไซต์สถานศึกษาในด้านการเปิดเผยข้อมูล open-data-integrity-and-transparency-assessment : OITดาวน์โหลด
217/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมแกนนำเพื่อนที่ปรึกษาส่งเสริมสุขภาพจิตดาวน์โหลด
211/2564แต่งตั้งคณะกรรมการกรอกข้อมูลผลการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลงานที่เกิดจาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่ง ครู รายปีการศึกษา 2563ดาวน์โหลด
206/2564แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2564ดาวน์โหลด
203/2564แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ และ ตรวจเวรรักษาการณ์(เพิ่มเติม)ดาวน์โหลด
183/2564แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งครู รายปีการศึกษา 2563ดาวน์โหลด
172/2564แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ดาวน์โหลด
116/2564แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล ระยะ ๔ ปี
ดาวน์โหลด
163/2564แต่งตั้งหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564ดาวน์โหลด
141/2564แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563ดาวน์โหลด
122/2564แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564ดาวน์โหลด
115/2564แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ และ ตรวจเวรรักษาการณ์ดาวน์โหลด
109/2564แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ และ ตรวจเวรรักษาการณ์ดาวน์โหลด
106/2564แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4ดาวน์โหลด
95/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563ดาวน์โหลด
292/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564ดาวน์โหลด
คำสั่งทั้งหมด

นายบุญชู กล้าแข็ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส

ข่าวสาร / กิจกรรมโรงเรียน

รับมอบโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2564

โรงเรียนวัดราชโอรสเข้ารับมอบโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2564

ครูพัชรพล

23 กันยายน 2021

การประชุมสรุปผลการดำเนินการและประเมินผลของโครงการ กิจกรรมและงานประจำตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 โรงเรียนวัดราชโอรส กำหนดให้มีการประชุมสรุปผลการดำเนินการและประเมินผลของโครงการ กิจกรรมและงานประจำตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ครูพัชรพล

13 กันยายน 2021

ขอแสดงความยินดีกับครูปภาวรินท์ ที่ได้รับรางวัลระดับคุณภาพเหรียญเงิน

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูปภาวรินท์ วงษ์เกษ ที่ได้รับรางวัลระดับคุณภาพเหรียญเงินประเภทการจัดการเรียนการสอนถ่ายทอดสด (ออนไลน์)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครูพัชรพล

4 กันยายน 2021

ขอแสดงความยินดีกับครูปทุมรัตน์ ที่ได้รับรางวัลระดับคุณภาพเหรียญเงิน

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูปทุมรัตน์ อาวุโสสกุล ที่ได้รับรางวัลระดับคุณภาพเหรียญเงินประเภทการจัดการเรียนการสอนถ่ายทอดสด (ออนไลน์)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครูพัชรพล

4 กันยายน 2021

รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง อันดับ 1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค

โรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง อันดับ 1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาคภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

ครูพัชรพล

3 กันยายน 2021

ครูพัชรพล

2 กันยายน 2021
อ่านข่าวทั้งหมด
3,012

จำนวนนักเรียน

140

จำนวนข้าราชการครู

20

จำนวนบุคลากรทางการศึกษา

ระบบบริการ RO E-Service


หมวดหมู่ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับครูปภาวรินท์ ที่ได้รับรางวัลระดับคุณภาพเหรียญเงิน

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูปภาวรินท์ วงษ์เกษ ที่ได้รับรางวัลระดับคุณภาพเหรียญเงินประเภทการจัดการเรียนการสอนถ่ายทอดสด (ออนไลน์)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขอแสดงความยินดีกับครูปทุมรัตน์ ที่ได้รับรางวัลระดับคุณภาพเหรียญเงิน

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูปทุมรัตน์ อาวุโสสกุล ที่ได้รับรางวัลระดับคุณภาพเหรียญเงินประเภทการจัดการเรียนการสอนถ่ายทอดสด (ออนไลน์)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครูพัชรพล

22 สิงหาคม 2021

ครูพัชรพล

12 กรกฎาคม 2021

ครูพัชรพล

20 พฤศจิกายน 2020

ครูพัชรพล

23 ตุลาคม 2020

ครูพัชรพล

22 ตุลาคม 2020

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน “Reading for Daily Life” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดราชโอรส

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน “Reading for Daily Life” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดราชโอรส ผู้วิจัยนางณัฐชนันท์พร ลิปภานนท์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดราชโอรส ด้วยวิธีการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดราชโอรส ด้วยวิธีการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ ผู้วิจัย นางจิราภา ลิ้มศิริเกียรติ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ปริพันธ์และการประยุกต์ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ปริพันธ์และการประยุกต์ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดราชโอรส ผู้วิจัย นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเสียงในภาษาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเสียงในภาษาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผู้วิจัย นางสาวยุวดี ว่องพิทูรมานะชัย

พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ที่มีผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ที่มีผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย นางสาวนุชนารถ ภัทรเกียรติพงษ์

การพัฒนาด้านการเรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนตามหลักไวยากรณ์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12

การพัฒนาด้านการเรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนตามหลักไวยากรณ์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 ผู้วิจัย นางสาววรรณกร สมบูรณ์

Best Practice

รับมอบโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2564

โรงเรียนวัดราชโอรสเข้ารับมอบโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2564

ครูพัชรพล

23 กันยายน 2021

Best Practice

รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง อันดับ 1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค

โรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง อันดับ 1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาคภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

ครูพัชรพล

3 กันยายน 2021

วารสารราชโอรสออนไลน์

ตารางเรียนออนไลน์

ระดับชั้นตารางเรียน
ม.1คลิก
ม.2คลิก
ม.3คลิก
ม.4คลิก
ม.5คลิก
ม.6คลิก

ตารางสอนออนไลน์

กลุ่มสาระตารางสอน
การงานอาชีพคลิก
คณิตศาสตร์คลิก
วิทยาศาสตร์คลิก
สังคมคลิก
ภาษาไทยคลิก
ภาษาต่างประเทศคลิก
สุขศึกษาคลิก
ศิลปะคลิก
แนะแนวคลิก