นายชวนชัย วรรณสิทธิ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวสุภัคษา สรรพคุณ

นางสาวสุภัคษา สรรพคุณ

หัวหน้างานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายอดุลย์ สุทธิแสน

นายอดุลย์ สุทธิแสน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางรุ่งฤดี อภิชัยสุขสกุล

นางรุ่งฤดี อภิชัยสุขสกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
นางมนสิชา สุทธิแสน

นางมนสิชา สุทธิแสน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
นางสาววิภารัตน์ เขียวศาสตร์

นางสาววิภารัตน์ เขียวศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสมาพร นาคแดง

นางสาวสมาพร นาคแดง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
นางสาวพัชรินทร์ รุ่งสว่าง

นางสาวพัชรินทร์ รุ่งสว่าง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
ว่าที่ ร.ท.อภิชาติ ยิ่งสกุล

ว่าที่ ร.ท.อภิชาติ ยิ่งสกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายอมร มาตะยา

นายอมร มาตะยา

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์

หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษด้านวิทย์-คณิต
นางสาวสุพรรษา เหลืองอ่อน

นางสาวสุพรรษา เหลืองอ่อน

หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษด้านภาษา
นางสาวศิริลักษณ์ ขันอุระ

นางสาวศิริลักษณ์ ขันอุระ

หัวหน้างานจัดการเรียนรวม
นางสาวสิริเพ็ญ ชัยศิริมหามรกต

นางสาวสิริเพ็ญ ชัยศิริมหามรกต

หัวหน้างานส่งเสริมสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
นายมงคล มะเมียทอง

นายมงคล มะเมียทอง

หัวหน้างานรับนักเรียน , หัวหน้างานบริการระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
นางสาวปภาดา อินวันนา

นางสาวปภาดา อินวันนา

หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานสากล
นางสาวนภัสภรณ์ เกตทอง

นางสาวนภัสภรณ์ เกตทอง

หัวหน้างานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้
นางจิราภา ลิ้มศิริเกียรติ

นางจิราภา ลิ้มศิริเกียรติ

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางสุวรรณา พันธ์มา

นางสุวรรณา พันธ์มา

หัวหน้างานทะเบียนและสำมะโนประชากร
นางสาวจุฬาลักษณ์ สุวรรณพานิช

นางสาวจุฬาลักษณ์ สุวรรณพานิช

หัวหน้างานห้องสมุดและการสืบค้น
นางณัฐชนันท์พร ลิปภานนท์

นางณัฐชนันท์พร ลิปภานนท์

หัวหน้างานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
นายจารุกิตติ์ ชินนะราช

นายจารุกิตติ์ ชินนะราช

หัวหน้างานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
นางสาวกัญญภา หลักเพ็ชร

นางสาวกัญญภา หลักเพ็ชร

หัวหน้างานนิเทศการศึกษา
นางปภาวรินท์ วงษ์เกษ

นางปภาวรินท์ วงษ์เกษ

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา