ครูรุ่งฤดี อภิชัยสุขสกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์